Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018.

NOVOSTI
5.6.2018. 9:02:16

Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018.
Gradonačelnik Grada Kastva dana 01.06. 2018. objavio je javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018. godini.

Grad će na temelju planiranih sredstava u Proračunu Grada Kastva za 2018. godinu dodjeljivati potpore kojima će se poduzetnicima omogućiti lakši pristup izvorima financiranja radi unaprjeđenja poslovnih aktivnosti, jačati konkurentnost, zadržati ili povećati zaposlenost te poticati investicije na području Grada.

Grad Kastav će dodjeljivati potpore kroz sljedeće mjere:
 1. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika;
 2. Sufinanciranje nabave i ugradnje opreme i strojeva;
 3. Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Korisnici sredstava 

Korisnici mjera navedenih u točkama 1-2 mogu biti mikro i mali subjekti, a korisnici mjere navedene u točki 3 mogu biti mikro, mali i srednji subjekti, utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine" broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.).

Pravo na korištenje poduzetničkog kredita ima Poduzetnik koji namjerava sredstva ulagati na području Grada Kastva i kojemu je sjedište na području Grada Kastva te je u cijelosti u privatnom vlasništvu.

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme.

Temeljem ovog Javnog poziva potpore se ne mogu dodijeliti:
1. Za ulaganja u sektorima:
a. poslovanja nekretninama (NKD 2007 oznaka 68),
b. djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),
c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66)

2. Poduzetnicima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15, 78/15)
3. Poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog Zakona (NN 71/15 i 104/17)
4. Poduzetnicima koji nemaju poslovni nastan u RH, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH u trenutku podnošenja prijave za potporu.
5. Poduzetnicima koji imaju dospjeli dug prema Gradu Kastvu.
6. Sukladno odredbama članka 1. Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (dalje u tekstu: Uredba), potpore se ne odobravaju Poduzetnicima:
- koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture,
- koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda,
- koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u slučajevima propisanim u članku 1. Uredbe,
- za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću
- za djelatnosti koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih

Uvjeti dodjele bespovratnih potpora 

Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak. Troškovi se priznaju u razdoblju trajanja Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018. godini.

Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora.

Svaki Poduzetnik kojemu se isplati potpora u skladu s Javnim pozivom postaje primatelj potpore male vrijednosti te je u obvezi prilikom predaje Zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

Poduzetnici koji su u 2017. godini ostvarili pravo na subvencioniranje kamate na poduzetnički kredit, ne mogu koristiti istu mjeru u razdoblju od 12 mjeseci od korištenja poticaja (od datuma potvrde o dodijeljenoj potpori male vrijednosti).

Po ovom pozivu poduzetnik može ostvariti samo jednu potporu za mjere navedene u točkama 1-2

Bespovratne potpore dodjeljuju se prema uvjetima određenima za provedbu određene mjere kako slijedi:

Mjera 1: Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Grad dodjeljuje bespovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Kastva, za sljedeće namjene:
 1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa,
 2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
 3. bankarske usluge za obradu kredita,
 4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
 5. izradu internetske stranice i vizualnog identiteta tvrtke
 6. nabava opreme, strojeva te alata za rad.

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, od čega za namjene pod brojem 1., 3., 4. i 5. najviše do 5.000,00 kuna ukupno, a za namjene pod brojem 2. i 6. najviše do 10.000,00 kuna ukupno.

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati. Iz mjere je izuzeta nabava rabljene opreme i strojeva.

Do kraja poslovne godine u kojoj je potpora ostvarena, korisnik potpore je dužan dostaviti dokaz iz knjigovodstvene evidencije da je oprema ili stroj, za koji je ostvareno sufinanciranje, evidentirana kao oblik dugotrajne imovine društva.

Mjera 2: Sufinanciranje nabave i ugradnje opreme i strojeva

Pravo na potporu imaju Poduzetnici za sufinanciranje nabave i ugradnje nove opreme i strojeva. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 10.000,00 kuna. Iz mjere je izuzeta nabavka vozila te nabava rabljene opreme i strojeva.

Do kraja poslovne godine u kojoj je potpora ostvarena, korisnik potpore je dužan dostaviti dokaz iz knjigovodstvene evidencije da je oprema ili stroj, za koji je ostvareno sufinanciranje, evidentirana kao oblik dugotrajne imovine društva.

Mjera 3: Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite

Grad Kastav će dodijeliti potporu za sufinanciranje kamatne stope poduzetničkih kredita, subvencionirat će kamatu na odobrene poduzetničke kredite u visini 3,5 postotna poena. Kamata u razdoblju korištenja se ne subvencionira.

Program se provodi u suradnji sa sljedećim bankama:
 1. Erste&Steierkische bank d.d.
 2. Raiffeisenbank Austria d.d.
 3. Karlovačka banka d.d.

Kreditni potencijal: 3.000.000,00 kn

Namjena kredita može biti za:
 1. kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata
 2. kupnju opreme ili pojedinih dijelova opreme
 3. obrtna sredstva i obrtna sredstva u funkciji investicije (do 30%)
 4. trajna obrtna sredstva

Najniži iznos: 30.000,00 kn
Najviši iznos: 1.500.000,00 kn

Banka na prijedlog Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata kroz Program de minimis potpora za razvoj malog gospodarstva na području Grada Kastva u 2018. godini, a u skladu sa svojom poslovnom odlukom, odobrava poduzetničke kredite korisnicima kredita, uvjete za ostvarivanje kredita pronađite OVDJE. 

Podnošenje prijava

Prijave se mogu predati osobno ili poštom na adresu GRAD KASTAV, Zakona kastafskega 3, 51215 Kastav, s naznakom „Za javni poziv – dodjela bespovratnih potpora za razvoj malog gospodarstva".

Obrazac zahtjeva s popisom potrebne dokumentacije i ostalim prilozima može se podići u Upravi Grada Kastva, na adresi Zakona kastafskega 3, Kastav u uredovno vrijeme ili se isti može preuzeti s internet stranice Grada Kastva

Dokumente zahtijevane po ovom Javnom pozivu moguće je dostaviti u preslikama. Grad Kastav zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih.

Rok za podnošenje prijave je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u proračunu Grada Kastva za 2018. godinu, a najkasnije do 30.11.2018.

Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovoga Javnog poziva, a svi podnositelji bit će pismeno obaviješteni o rezultatima obrade prijave.

Dodatna obrazloženja i informacije mogu se dobiti putem telefona na broj: 051/688-204 ili 051/688-206 , odnosno putem e-pošte na: martina.vostic@kastav.hr ili kresimir.vidovic@kastav.hr

Dodjela potpore

Povjerenstvo obrađuje prispjele zahtjeve te predlaže Gradonačelniku donošenje konačne odluke o dodjeli potpore male vrijednosti u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ured Grada će izraditi potvrdu o primljenoj potpori male vrijednosti koja se dostavlja primatelju potpore, a smatra se dodijeljenom u trenutku kada Poduzetnik u skladu s odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate de minimis potpore poduzetniku.

O dodijeljenim potporama male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija te se iznosi dodijeljenih potpora upisuju u Registar državnih potpora koji vodi Ministarstvo financija.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. Ukoliko Poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Grada Kastva.

U svrhu provjere namjene i korištenja dodijeljenih sredstava potpore Grad Kastav, kao davatelj sredstava, može neposrednu kontrolu obaviti kroz terenski posjet primatelju potpore uz prethodnu najavu.

Primatelji potpore dužni su do kraja poslovne godine na unaprijed utvrđenom obrascu dostaviti završno Izvješće o iskorištenim sredstvima potpore, s naznakom naziva korisnika potpore, naziva mjere potpore, iznosom ulaganja, iznosom potpore i naznačenim ostvarenim učincima na poslovanje.
 
(l:kastav.hr)

Komentiraj


OSTALI SADRŽAJ
Želiš da i tvoja tvrtka bude na eKvarner.info? Imate tvrtku na Kvarneru? Javite nam se i budite dio poduzetničkog portala!

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se