Uvjeti korištenja i autorska prava

UVJETI KORIŠTENJA
24.5.2018. 19:05:00
OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PREZENTACIJSKE STRANICE www.eKvarner.info
I KUPOPRODAJE PUTEM INTERNETSKE KUPOVINE ("WEBSHOP”)


1. Uvod

Općim uvjetima korištenja prezentacijske stranice www.eKvarner.info (u daljnjem tekstu: Poduzetnički portal) uređuju se:

 • uvjeti korištenja Poduzetničkog portala koji je u vlasništvu trgovačkog društva Povidaj d.o.o. iz Pule, Šandaljska 12e, OIB: 92508064128 ( u daljnjem tekstu: tvrtka Povidaj )
 • uvjeti korištenja usluge internet trgovine ("webshop") za kupoprodaju usluga i proizvoda tvrtke Povidaj i za kupoprodaju proizvoda i usluga drugih fizičkih ili pravnih osoba za koje Povidaj samo posreduje, a koji činom sklapanja ugovora o pružanju usluga oglašavanja/korištenja usluge ili kupoprodaje putem internet trgovine s Korisnikom/Kupcem usluge (u daljnjem tekstu: Korisnik/Kupac ) postaju sastavni dio ugovora i u cijelosti obvezuju tvrtku Povidaj i Korisnika/Kupca.
Opći uvjeti kao i njihove izmjene i dopune objavljuju se na internetskoj stranici www.eKvarner.info.


Pojmovi koji se koriste u Općim uvjetima imaju sljedeće značenje:

1. "Korisnik/Kupac" je svaka pravna ili fizička osoba s poslovnom sposobnošću koja koristi usluge tvrtke Povidaj ili koja putem internet trgovine kupuje proizvode i usluge tvrtke Povidaj ili proizvode i usluge drugih fizičkih ili pravnih osoba putem prezentacijske stranice tvrtke Povidaj.
2. "Prodavatelj" je tvrtka Povidaj ili druga pravna ili fizička osoba koja svoje proizvode i usluge prodaje putem internetske trgovine uz posredovanje tvrtke Povidaj.
3. "Paket" je skup usluga koje Povidaj nudi Korisniku/Kupcu, a može sadržavati osnovne i dodatne usluge.
4. "Cjenik" je pregledna lista usluga i proizvoda koje Povidaj pruža ili prodaje Korisniku/Kupcu koja sadrži opis i cijenu pojedine usluge i proizvoda. Cjenik se prilaže uz ugovor o korištenju usluga ili prodaji proizvoda i usluga i čini njegov sastavni dio.
5. "Poduzetnički portal" je prezentacijska stranica www.eKvarner.info.

1.2. Opći uvjeti korištenja
 
Poduzetnički portal vlasništvo je tvrtke Povidaj, a Opći uvjeti korištenja Poduzetničkog portala vrijede za sve Korisnike/Kupce koji su s tvrtkom Povidaj zaključili Ugovor o pružanju usluga oglašavanja ili ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga.

Ovim Općim uvjetima uređuju se pravila korištenja svih prezentacijskih stranica od kojih se sastoji Poduzetnički portal, sve usluge koje Povidaj pruža svojim Korisnicima/Kupcima, te utvrđuju uzajamna prava i obveze tvrtke Povidaj i Korisnika/Kupca kod pružanja i korištenja usluga, materijala, funkcionalnosti i drugih sadržaja dostupnih putem Poduzetničkog portala (u daljnjem tekstu: Usluga) kao prava i obveze tvrtke Povidaj i Kupca pri kupoprodaji njegovih proizvoda i usluga putem internetske trgovine ili kupoprodaji proizvoda i usluga drugih fizičkih i pravnih osoba za koje Povidaj posreduje.

1.3. Poduzetnički portal

Poduzetnički portal sastoji se od više prezentacijskih stranica, a usluga korištenja svih prezentacijskih stranica od kojih se sastoji Poduzetnički portal namijenjena je svim fizičkim i pravnim osobama koje djeluju i obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj usluga koje Povidaj pruža Korisnicima/Kupcima je povećanje konkurentnosti na području prodaje, marketinga, prepoznatljivosti i komunikacije Korisnika/Kupca putem interneta. Pored navedenog, Poduzetnički portal omogućuje Korisnicima/Kupcima stvaranje vlastite stranice u svrhu poboljšanja prepoznatljivosti na tržištu roba i usluga.
 
Potpisivanjem ugovora o oglašavanju ili prodaji Korisnici/Kupci izjavljuju i potvrđuju da su u cijelosti upoznati s Općim uvjetima korištenja Poduzetničkog portala i kupoprodaji putem internetske trgovine te Pravilnikom o zaštiti osobnih podataka, te da u potpunosti prihvaćaju prava i obveze koje iz njih proistječu.
 
Povidaj zadržava pravo promjene i dopune Općih uvjeta, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave Korisnicima/Kupcima, a o tim promjenama svi Korisnici/Kupci bit će pravovremeno obaviješteni putem internet stranice tvrtke Povidaj. Obveza Korisnika/Kupca je da redovito prate internet stranicu tvrtke Povidaj kako bi na vrijeme bili upoznati s eventualnim izmjenama ili dopunama ovih Općih uvjeta. Smatra se da je Korisnik/Kupac korištenjem usluga tvrtke Povidaj ili kupnjom proizvoda putem internet trgovine, nakon izmjene i/ili dopune Općih uvjeta upoznat s promjenama, te da ih razumije i prihvaća. Tvrtka Povidaj zadržava pravo da jednostrano i bez prethodne izmjene izvrši promjenu sadržaja, lokaciju i izgled Poduzetničkog portala.

Tvrtka Povidaj ne snosi odgovornost za štetu koja može nastati Korisnicima/Kupcima ili trećim osobama zbog dopuna i/ili promjena opisanih u prethodnom stavku.

2. Vrste usluga koje pruža i vlastitih proizvoda koje prodaje Povidaj
 
2.1. Opis usluga i proizvoda
 
Usluge i proizvodi koje Povidaj nudi Korisniku/Kupcu su:

 • virtualne šetnje,
 • slikanje i snimanje te profesionalno fotografiranje,
 • pisanje PR članka,
 • izrada video reportaža,
 • izrada, tisak i lijepljenje jumbo plakata koji predstavljaju vlasništvo Povidaj,
 • izrada stranica na poduzetničkom portalu,
 • izrada bannera,
 • infografika,
 • time lapse,
 • objava poruka reklamnog sadržaja na radijskim postajama.
 
2.2. Usluge osnovnog paketa Povidaj

Osnovna usluga tvrtke Povidaj sadrži:

 • izradu prezentacijske stranice u sklopu Poduzetničkog portala, koju izrađuje Korisnik/Kupac ili Povidaj, a koja se minimalno sastoji od dvije rubrike "O nama" te "Fotogalerija",
 • samostalnu izmjenu unaprijed određenih rubrika unutar stranice,
 • besplatnu podršku putem e-maila i besplatnog telefona unutar radnog vremena tvrtke Povidaj. Sve dodatne ili naknadne usluge koje nisu uključene u osnovni paket Korisnik/Kupac plaća prema važećem cjeniku tvrtke Povidaj koji se prilaže uz ugovor i čini njegov sastavni dio.

2.3. Poduzetnički portal

Ova usluga omogućava Korisniku objavu podataka, informacija, slika i ostalih materijala koje podržava Poduzetnički portal na vlastitoj prezentacijskoj stranici, koja je objavljena na Poduzetničkom portalu.
 
Povidaj se obvezuje objaviti sve podatke na Poduzetničkom portalu koje mu je Korisnik/Kupac dostavio najkasnije u roku od 7 radnih dana od dana kada su mu podaci podobni za objavljivanje dostavljeni.
 
Svaki Korisnik/Kupac ima mogućnost mijenjati sadržaj svih unaprijed određenih stavki na vlastitoj prezentacijskoj stranici u sklopu Poduzetničkog portala. Sve stranice Korisnika/Kupca u sklopu Poduzetničkog portala u vlasništvu su tvrtke Povidaj, a pravo na njihovo korištenje Povidaj prenosi Korisniku/Kupcu sukladno Ugovoru o pružanju usluga oglašavanja i ovim Općim uvjetima.
       
Karakteristike prezentacijske stranice su:

 • izgled URL poveznice klijenta: https//www.eKvarner.info, ime regije/ime grada/naziv Korisnika/Kupca i popis dogovorenih djelatnosti,
 • broj stranica unaprijed određen od strane Povidaj,
 • podrška za foto i video sadržaj ako je to utvrđeno u Ugovoru o pružanju usluga oglašavanja,
 • prikaz lokacije Korisnika/Kupca na Google karti.

2.4. Objavljivanje podataka na Poduzetničkom portalu

Korisnik/Kupac se obvezuje da na prezentacijskoj stranici neće objavljivati sadržaj koji je protivan važećim propisima Republike Hrvatske i javnom moralu, u protivnom Povidaj zadržava pravo izvršiti promjenu i ukloniti takav sadržaj bez prethodne najave ili suglasnosti Korisnika/Kupca. 

2.5. Podrška za posjetitelje i kupce

Svaki posjetitelj odnosno čitatelj Poduzetničkog portala stječe mogućnost uspostavljanja kontakta s Korisnikom/Kupcem putem telefona objavljenog na njegovoj stranici, putem e-maila, te putem forme za upit u sklopu stranice Poduzetničkog portala.
 
Adresa elektroničke pošte za pisane prigovore i prijedloge korisnika (čitatelja) prezentacijskih stranica je kontakt@ekvarner.info.
 
3. Pružanje usluga Korisnicima

Registriranim Korisnikom smatra se svaka pravna ili fizička osoba koja je s tvrtkom Povidaj sklopila Ugovor o pružanju usluga oglašavanja ili svaka pravna ili fizička osoba koja želi biti besplatno uvedena u bazu podataka Poduzetničkog portala.
 
Smatra se da je Korisnik/Kupac registriran kao korisnik Poduzetničkog portala nakon što je s tvrtkom Povidaj sklopio Ugovor o pružanju usluga oglašavanja čiji sadržaj utvrđuje tvrtka Povidaj, a koji obvezno sadrži pune podatke Korisnika/Kupca, osobni identifikacijski broj (OIB Korisnika/Kupca, te adresu Korisnika/Kupca na koju se dostavljaju obavijesti i račun za pružene usluge.
 
Suradnja između tvrtke Povidaj i Korisnika/Kupca ostvaruje se na temelju službene, unaprijed definirane ponude koja sadrži podatke o ugovorenim uslugama i dodatnim ugovorenim uslugama izvan paketa. Prava i obveze tvrtke Povidaj i Korisnika/Kupca utvrđene ugovorom počinju teći od dana sklapanja ugovora. Korisnik/Kupac ima pravo dodijeliti pravo registracije na Poduzetničkom portalu svojim djelatnicima uz obvezu da unaprijed definira opseg njihovih ovlaštenja i obveze vezane za korištenje Poduzetničkog portala. U slučaju registracije za korištenje vlastitog profila unutar Poduzetničkog portala Povidaj će Korisniku/Kupcu osigurati korisničko ime i lozinku, temeljem kojih Korisnik/Kupac ostvaruje pravo pristupa Poduzetničkom portalu i korištenja vlastitog korisničkog profila.
 
Obveza Korisnika/Kupca i njegovih djelatnika je štititi i čuvati lozinku za pristup vlastitom korisničkom profilu, a ta obveza odnosi se i na podatke koje sadrži korisnički profil. Korisnik/Kupac koji vlastitom krivnjom prouzroči štetu zbog neovlaštenog pristupa ili korištenja njegovog korisničkog profila dužan je tvrtki Povidaj naknaditi štetu u skladu s Općim propisima o obveznim odnosima. U slučaju neovlaštenog pristupa i/ili korištenja korisničkog profila Korisnika/Kupca od strane neovlaštenih osoba Korisnik/Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku o tome na podoban način izvjestiti Povida. U slučaju da Korisnik/Kupac putem korisničkog profila postupi protivno važećim propisima i time počini prekršaj ili kazneno djelo, on za to osobno odgovara prema posebnom zakonu.
 
Povidaj ima pravo odbiti zahtjev Korisnika/Kupca za oglašavanje ako postoji sumnja da su podaci o pravnoj sposobnosti Korisnika/Kupca i njegovoj platežnoj sposobnosti netočni ili neistiniti, ako je protiv Korisnika/Kupca pokrenut stečajni postupak, ako postoji sumnja da Korisnik/Kupac zloupotrebljava ili ima namjeru zloupotrebljavati neku od usluga te i u ostalim slučajevima kada Povidaj procijeni da bi takav zahtjev Korisnika/Kupca bio u suprotnosti sa zakonskim ili podzakonskim propisima i javnim moralom.
 
3.1. Trajanje i prestanak ugovornog odnosa

Ugovor između tvrtke Povidaj i Korisnika/Kupca sklapa se na razdoblje od 1 ili 2 godine, računajući od dana sklapanja Ugovora.
 
Za vrijeme trajanja ugovornog odnosa Korisnik/Kupac ima pravo koristiti usluge tvrtke Povidaj u obimu i na način kako je to utvrđeno ugovorom i Općim uvjetima.
 
Ugovor između tvrtke Povidaj i Korisnika/Kupca može prestati u slučajevima i način utvrđen Općim propisima o obveznim odnosima, a ugovor automatski prestaje vrijediti smrću Korisnika/Kupca kao fizičke osobe i brisanjem iz sudskog registra Korisnika/Kupca kao pravne osobe. Također, Povidaj ima pravo raskinuti Ugovor i u svim slučajevima predviđenima Općim propisima o obveznim odnosima, te u slučaju postupanja koje je u suprotnosti s Općim uvjetima.

Povidaj ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u slučaju:

 • da Korisnik/Kupac u roku od 15 dana, računajući od dana dospijeća plaćanja računa, na poziv Povidaj ne podmiri potraživanja za pruženu uslugu;
 • da je Korisnik/Kupac promijenio adresu navedenu u ugovoru za dostavu računa i obavijesti, a da o tome pravodobno nije izvijestio Povidaj,
 • da Povidaj naknadno utvrdi da su osobni podaci Korisnika/Kupca neistiniti ili nepotpuni, a Korisnik/Kupac na zahtjev tvrtke Povidaj ne dostavi točne podatke u roku od 30 dana, računajući od dana upućivanja zahtjeva,
 • kada nastupe uvjeti za jednostrani raskid ugovora propisani Zakonom o obveznim odnosima Korisnik/Kupac može raskinuti Ugovor jednostranom izjavom u pisanom obliku, uz poštivanje otkaznog roka od 15 radnih dana, koji se računa od dana predaje izjave tvrtki Povidaj. Pisana izjava šalje se na adresu sjedišta tvrtke Povidaj, a Korisnik/Kupac je u izjavi dužan navesti razlog raskida Ugovora te istu potpisati i ovjeriti pečatom.

Ako je Korisnik/Kupac koristio uslugu manje od ugovorenog perioda, kao uvjet za raskid, dužan je platiti puni iznos vrijednosti korištenja usluga; prema definiranom Ugovoru i ponudi, umanjen za iznos prethodno uplaćenih mjesečnih naknada.
 
3.2. Cijene i uvjeti plaćanja

Vrsta i cijena usluga kao i ostale naknade koje se Korisnik/Kupac obvezuje plaćati tvrtki Povidaj utvrđuju se Ugovorom o pružanju usluga oglašavanja u skladu s Općim uvjetima.
 
Za pruženu uslugu Povidaj će Korisniku/Kupcu ispostaviti račun na adresu navedenu u ugovoru na način određen Ugovorom o pružanju usluga oglašavanja. Korisnik/Kupac je dužan uplate vršiti na žiro račun tvrtke Povidaj - IBAN HR0824840081135138825 otvoren kod RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., do datuma dospijeća naznačenog na računu. U slučaju da račun nije plaćen do dana dospijeća, Korisnik/Kupac je pored neplaćenog iznosa dužan platiti i zakonsku zateznu kamatu.

Korisnik/Kupac pruženu uslugu ili prodani proizvod može platiti Povidaj na jedan od sljedećih načina:

 • jednokratnom uplatom za cijelo razdoblje na koje je sklopljen ugovor na transakcijski račun tvrtke Povidaj,
 • putem kreditnih kartica, e-bankingom, virmanom ili pouzećem u trenutku dostave usluge ili proizvoda.
 
4. Ovlaštenja i zabrane

Zabranjeno je korištenje usluga tvrtke Povidaj na način kojim bi se tvrtki Povidaj, Korisniku/Kupcu ili trećoj osobi mogla nanijeti materijalna ili nematerijalna šteta.
 
Pri korištenju usluge tvrtke Povidaj:

 • nije dopušteno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su u suprotnosti s važećim hrvatskim ili međunarodnim zakonima,
 • nije dopušteno objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja koji su lažni, obmanjujući, uvredljivi, vulgarni, prijeteći, rasistički ili šovinistički ili oni sadržaji koji bi na bilo koji način mogli prouzročiti štetu tvrtki Povidaj, Korisnicima/Kupcima ili trećim osobama,
 • nije dopušteno objavljivanje, učitavanje, slanje i razmjena sadržaja za koje Korisnik/Kupac zna ili ima opravdani razlog vjerovati da su neistiniti ili lažni, lažno predstavljanje sa svrhom prijevare ili obmanjivanja tvrtke Povidaj, drugih Korisnika/Kupaca ili trećih osoba,
 • nije dopušteno objavljivanje, učitavanje, slanje i razmjena neželjenih sadržaja Korisnicima/Kupcima ili trećim osobama bez njihovog izričitog pristanka kao što su promotivni materijali, reklamne poruke #spam#, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, zavaravajuće navode ili tvrdnje,
 • nije dopušteno namjerno objavljivanje, učitavanje, slanje i razmjena sadržaja koji sadržavaju viruse ili slične računalne datoteke ili programe koji imaju za posljedicu ometanje ili blokadu rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme u vlasništvu tvrtke Povidaj, Korisnika/Kupaca ili trećih osoba,
 • nije dopušteno neovlašteno prikupljanje, obrada ili korištenje osobnih podataka Korisnika/Kupca ili trećih osoba,
 • nije dopušteno neovlašteno objavljivanje, učitavanje, slanje i razmjena sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom.

Korisnici/Kupci ili treće osobe koji postupaju protivno zabranama iz ove točke Općih uvjeta o nedopuštenom objavljivanju, učitavanju, slanju i razmjeni sadržaja osobno odgovaraju za posljedice propisane Zakonom, a odgovaraju i za eventualnu štetu koja bi takvim postupanjem mogla biti nanesena tvrtki Povidaj, drugim Korisnicima/Kupcima i trećim osobama.
 
Povidaj zadržava pravo ukloniti sadržaj Korisnika/Kupca koji smatra nepodobnim ili koji ne odgovara Općim uvjetima i to bez najave ili posebnog obrazloženja, prema vlastitoj procjeni ili na temelju obavijesti bilo kojeg Korisnika/Kupca ili treće osobe.
 
Povidaj u dobroj vjeri i u interesu Korisnika/Kupca, a s ciljem pružanja informacija o pogodnostima i novinama u pružanju usluga, može tjedno ili mjesečno putem e-maila ili SMS porukom o tome obavještavati Korisnike/Kupce bez obveze plaćanja posebne naknade.
 
4.1. Sadržaji na Poduzetničkom portalu
 
Korisnicima/Kupcima je omogućeno korištenje svih usluga Povidaj, a koju vrstu usluga će Korisnik/Kupac koristiti određuje se Ugovorom o pružanju usluga o oglašavanju.
 
Korisnici/Kupci su dužni upoznati svoje djelatnike i sve treće osobe koje su ovlastili za korištenje svojeg korisničkog profila s pravima, obvezama i ograničenjima koja su za korisnika propisana Općim uvjetima u svezi korištenja istog.

4.2. Zabranjeni sadržaji i odgovornost

Povidaj ne odgovara za bilo kakvu povredu autorskih prava i/ili prava intelektualnog vlasništva koje bi Korisnik/Kupac ili osoba koju je ovlastio za korištenje prezentacijske stranice mogao povrijediti korištenjem iste stranice, a smatra se da su sadržaji, bez obzira u kojem obliku se javljaju, a koji se nalaze na Poduzetničkom portalu odobreni od strane Korisnika/Kupca.

4.3. Oglašavanje

Korisnik/Kupac je dužan prezentacijsku stranicu koristiti u skladu s Općim uvjetima i važećim propisima Republike Hrvatske, pa je odgovoran za svako korištenje prezentacijske stanice koje nije u skladu s Općim uvjetima i važećim propisima.
 
Isključena je odgovornost tvrtke Povidaj za štetu do koje bi moglo doći u neposrednim odnosima između Korisnika/Kupca i njihovih potencijalnih kupaca ili korisnika usluga koji su ostvareni putem prezentacijske strane Korisnika/Kupca ili putem drugih promotivnih aktivnosti Korisnika/Kupca u sklopu Poduzetničkog portala.

4.4. Poveznice na druge internetske stranice

Poduzetnički portal u slučaju stvarne potrebe može sadržavati poveznice na druge internetske stranice, međutim to ne znači da je Povidaj suglasan sa sadržajima tih stranica, da ih preporučuje ili potvrđuje istinitost činjenica i navoda koji su na njima objavljeni, stoga Povidaj nije odgovoran za eventualnu štetu koju pretrpi Korisnik/Kupac ili treća osoba korištenjem tih poveznica.
 
5. Autorska prava i prava intelektualnog vlasništva

Sadržaji objavljeni na Poduzetničkom portalu (tekstovi, fotografije, ilustracije, infografike, video sadržaji, zaštitni znakovi poslovnih subjekata, informacije o proizvodima, te ostali sadržaji) predstavljaju intelektualno vlasništvo tvrtke Povidaj, koje je zaštićeno posebnim zakonom, pa Povidaj ima pravo i obvezu da na pogodan način upozori Korisnike/Kupce da ti sadržaji predstavljaju njegovo intelektualno vlasništvo. Stoga se, nakon što je Korisnik/Kupac upozoren da pojedini sadržaji predstavljaju njegovo intelektualno vlasništvo, svako korištenje sadržaja koji predstavljaju intelektualno vlasništvo tvrtke Povidaj smatra neovlaštenim korištenjem, radi čega Povidaj protiv takvog Korisnika/Kupca može poduzimati mjere propisane posebnim zakonom.

Korisnik/Kupac potpisivanjem Ugovora o korištenju usluga o oglašavanju daje ovlast tvrtki Povidaj za korištenje svih sadržaja objavljenih na njegovoj prezentacijskoj stranici bez posebne dozvole.
 
Ako Korisnik/Kupac ne želi da se određeni sadržaji s njegove prezentacijske stranice dalje koriste, mora to izričito naglasiti na prezentacijskoj stranici. Ako i pored tog upozorenja drugi Korisnik/Kupac, korisnik (čitatelj) ili treća osoba iskoristi određeni sadržaj za eventualnu štetu, Povidaj nije odgovoran, nego drugi Korisnik/Kupac, korisnik (čitatelj) ili treća osoba koji su postupili protivno upozorenju.
 
Povidaj ima pravo, ali ne i obvezu, kontrolirati sadržaj koje Korisnik/Kupac sam učitava na vlastite prezentacijske stranice, a u slučaju da se ti sadržaji ne smiju nalaziti na Poduzetničkom portalu ima pravo postupiti na način opisan u prethodnom dijelu Općih uvjeta.
 
Povidaj nije odgovoran za objavu neprimjerenih, neprovjerenih ili drugih spornih sadržaja na prezentacijskoj stranici / jumbo plakatima Korisnika/Kupca.
 
Povidaj nije odgovoran za neovlašteno korištenje sadržaja Poduzetničkog portala, kao ni sadržaja s prezentacijskih stranica Korisnika/Kupca, kao ni štetu koja bi zbog neovlaštenog korištenja mogla nastati Korisnicima/Kupcima ili trećim osobama.
 
Korisnik/Kupac objavljivanjem sadržaja na svojoj prezentacijskoj stranici jamči da je autor istih ili da ima ovlaštenje za korištenje istih u komercijalne svrhe, da su sadržaji točni, te da se koriste u dobroj vjeri.
 
Video uratke, fotografije, virtualne šetnje, infografike te druge interaktivne, grafičke ili tekstualne sadržaje kreirane od strane tvrtke Povidaj, a predviđene za korištenje na Poduzetničkom portalu, Korisnik/Kupac ne smije koristiti bez pismenog dopuštenja tvrtke Povidaj osim za potrebe promocije na Poduzetničkom portalu.
 
Korisnici (čitatelji) prezentacijskih stranica, osim ako se Korisnik/Kupac i Povidaj drukčije ne dogovore, sadržaje s prezentacijskih stranica Korisnika/Kupca smiju koristiti isključivo u nekomercijalne svrhe i to u vidu prosljeđivanja informacija i sadržaja putem društvenih mreža i nekomercijalnih platformi predviđenih za razmjenu podataka. Tvrtka Povidaj ne snosi odgovornost u slučaju da pojedini korisnik (čitatelj) sadržaj s prezentacijskih stranica iskoristi u komercijalne svrhe.

6. Isključenje i ograničenje odgovornosti za štetu
 
Povidaj ne odgovara za štetu koja bi objavom informacije i sadržaja na prezentacijskoj stranici Korisnika/Kupca mogla nastati drugim korisnicima, čitateljima ili trećim osobama.
 
Povidaj ne jamči, ni izričito, ni prešutno, da će Poduzetnički portal ili bilo koja druga usluga uvijek biti dostupna i raspoloživa i da neće sadržavati viruse, crve ili neke druge štetne računalne programe zbog kojih bi mogla biti prouzročena šteta Korisnicima/Kupcima, čitateljima ili trećim osobama. Korisnik/Kupac usluge Posrednika koristi na vlastitu odgovornost.
 
Isključena je bilo kakva odgovornost tvrtke Povidaj:

 • za štetu nastalu i/ili prouzročenu pristupom, korištenjem, zlouporabom ili nepravilnim korištenjem njegovih usluga,
 • za objavljivanje zabranjenog sadržaja na prezentacijskim stranicama / jumbo plakatima Korisnika/Kupca,
 • za štete Korisnika/Kupca ili trećih osoba koje su posljedica odlaska na druge internetske stranice putem poveznica objavljenih na prezentacijskim stranicama Korisnika/Kupca,
 • za štetu uzrokovanu Korisnicima/Kupcima ili trećim osobama zbog povrede privatnosti, poslovne tajne, autorskih prava i intelektualnog vlasništva nastale objavom bilo kojeg sadržaja putem Poduzetničkog portala,
 • za štete nastale Korisnicima/Kupcima i/ili trećim osobama koje bi mogle nastati zbog promjene Općih uvjeta, izgleda i sadržaja Poduzetničkog portala ili ukidanje određenih usluga,
 • za štetu nastalu Korisnicima/Kupcima i/ili trećim osobama zbog privremene nedostupnosti Poduzetničkog portala, odnosno privremene nemogućnosti korištenja svih ili pojedinih sadržaja na Poduzetničkom portalu.
 
7. Zaštita privatnosti korisnika

Osobnim podatkom smatra se svaka informacija koja se odnosi na Korisnika/Kupca kao fizičku ili pravnu osobu. Prvenstvena svrha prikupljanja osobnih podataka Korisnika/Kupaca jest pružanje usluga, poboljšanje kvalitete usluga, te razvijanje i usmjeravanje prezentacijske stranice prema stvarnim potrebama Korisnika/Kupca.
 
Osobni podaci koje Povidaj, u svrhe opisane u prethodnom stavku ove točke, može zatražiti od Korisnika/Kupca odnose se na: ime i prezime ili naziv, osobni identifikacijski broj, adresu sjedišta, adresu e-pošte, broj telefona, fotografije, video zapise, tekstove i geolokaciju.
 
Osobni podaci Korisnika/Kupca obrađuju se i koriste na temelju njegovog dopuštenja odnosno suglasnosti i to u obimu potrebnom za sklapanje ugovora o korištenju usluga oglašavanja i izrade prezentacijske stranice na Poduzetničkom portalu, na identičan način postupit će se i u slučaju kada je posrijedi neplaćeni oglas.
 
Svi prikupljeni podaci čuvaju se u elektroničkom obliku, a Povidaj je dužan poduzeti odgovarajuće mjere i postupke kako bi se spriječila njihova zloupotreba i onemogućilo njihovo korištenje u svrhe koje Korisnik/Kupac nije odobrio, te kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje korisničkog imena i lozinke kao informacije neophodne za korištenje Poduzetničkog portala.
 
Informacije o Korisniku/Kupcu mogu se obrađivati i za druge zakonom određene i dopuštene svrhe, te Korisnik/Kupac sklapanjem Ugovora za to daje suglasnost.
 
Povidaj ima pravo osobne podatke Korisnika/Kupcu prikupljati, obrađivati i koristiti u skladu s odredbama posebnog zakona i drugih važećih propisa u Republici Hrvatskoj.
 
8. Opći uvjeti kupoprodaje proizvoda i usluga tvrtke Povidaj te proizvoda i usluga drugih pravnih ili fizičkih osoba uz posredovanje tvrtke Povidaj

Povidaj putem internet trgovine na Poduzetničkom portalu omogućuje kupoprodaju vlastitih proizvoda i usluga, a Korisnikom/Kupcem smatra se svaka fizička ili pravna osoba koja putem internet trgovine kupi proizvod ili uslugu na način kako je to uređeno ovim Općim uvjetima.
 
Općim uvjetima uređuju se odnosi između Korisnika/Kupca i tvrtke Povidaj vezani za uvjete i način naručivanja proizvoda i usluga, cijene proizvoda, uvjete i način plaćanja, jamstva za usluge i proizvode, prava Korisnika/Kupca na pisani prigovor, pravo na raskid ugovora, uvjete narudžbe i dostave usluge ili proizvoda, zaštitu osobnih i drugih podataka kao i ostala pitanja vezana za sklapanje Ugovora o kupoprodaji putem internet trgovine.
 
Opći uvjeti kupoprodaje usluga i proizvoda putem internet trgovine sastavni su dio svakog kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Korisnika/Kupca i tvrtke Povidaj, a prije sklapanja samog ugovora Korisnik/Kupac izjavljuje da je u cijelosti upoznat s ovim Općim uvjetima i da prihvaća njihovu primjenu.
 
Korisnik/Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna poslovno sposobna osoba, a ugovor u ime i za račun maloljetne i poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi roditelji ili zakonski zastupnik. Prigodom popunjavanja registracijskog obrasca svaki Korisnik/Kupac dužan je dati točne, važeće i potpune osobne podatke, u suprotnom Povidaj ima pravo uskratiti prodaju usluge ili proizvoda.
 
Rok za uplatu kupoprodajne cijene ili proizvoda navedene na potvrđenoj narudžbi je tri dana računajući od dana kada Korisnik/Kupac zaprimi obavijest od tvrtke Povidaj o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja pouzećem prilikom dostave. U slučaju da Korisnik/Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Povidaj i Korisnik/Kupac ne dogovore nešto drugačije narudžba više ne obvezuje Povidaj i briše se iz sustava.

Kupljene usluge ili proizvode putem internet trgovine Korisnik/Kupac u cijelosti može platiti Povidaj kreditnim karticama American Express, MasterCard, Maestro, Visa, Dinners Club International, Discover Network i to:

 • PBZ banka
  • jednokratno: kreditnom karticom American Express, MasterCard, Maestro, Visa
  • obročno: American Express, Visa Inspire Maestro

 • ERSTE Card Club
  • jednokratno: Visa, MasterCard, Maestro, Dinners, Discover Network
  • obročno: Dinners Club International

 • Zagrebačka banka
  • jednokratno: Visa, MasterCard, Maestro
  • obročno: Visa, MasterCard

Platitelj u pravilu mora biti fizička ili pravna osoba koja je naručitelj (Korisnik/Kupac) proizvoda ili usluge, a u slučaju da platitelj i primatelj (Korisnik/Kupac) nisu ista osoba ili kada Korisnik/Kupac nije državljanin RH, Povidaj zadržava pravo izvršiti dodatnu provjeru identiteta platitelja usluge ili proizvoda, te činjenice je li kupac putem e-pošte potpisao izjavu o tome da je upoznat sa slučajevima, kada Povidaj ima pravo jednostrano raskinuti Ugovor o kupoprodaji.
 
Nakon slanja narudžbe i njezinog prihvaćanja od strane Povidaj, Korisnik/Kupac nema pravo mijenjati sadržaj narudžbe, kupoprodajnu cijenu, adresu za dostavu ili bilo koji drugi ugovoreni uvjet.
 
U slučaju da Korisnik/Kupac kupljenu uslugu ili proizvod želi platiti po predračunu, Povidaj će Korisniku/Kupcu na elektronsku adresu poslati račun, a nakon što sredstva budu uplaćena na račun Povidaj, usluga ili proizvod bit će dostavljeni Korisniku/Kupcu. Ako Korisnik/Kupac zbog bilo kojeg razloga Povidaj nije u cijelosti isplatio kupoprodajnu cijenu, usluga ili proizvod vlasništvo su tvrtke Povidaj, čak i slučaju da su usluga ili proizvod dostavljeni Korisniku/Kupcu.
 
Korisnik/Kupac odabire barem jedan proizvod ili uslugu, ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu tvrtki Povidaj, te po njegovoj potvrdi narudžbe plati na jedan od mogućih načina (kreditnom karticom, e-bankingom ili virmanom) ili pošalje narudžbu, a uslugu ili proizvod plati gotovinom prilikom dostave.
 
Povidaj pri kupoprodaji svojih proizvoda i usluga garantira Korisniku/Kupcu za točnost i ažurnost informacije o usluzi i proizvodu.
 
Povidaj se obvezuje pružiti zatražene usluge i isporučiti kupljene proizvode u roku u kojem se obvezao ugovorom sklopljenim s Korisnikom/Kupcem, a Korisnik/Kupac se obvezuje platiti ugovorenu cijenu usluge ili proizvoda i bez odgode preuzeti kupljeni proizvod. Ugovor koji Korisnik/Kupac sklapa s tvrtkom Povidaj kao prodavateljem je jednokratan Ugovor o kupoprodaji usluge ili proizvoda na daljinu koji je konzumiran pruženom uslugom ili isporukom proizvoda te izvršenim plaćanjem.
 
Sve cijene usluga ili proizvoda koje Povidaj pruža ili prodaje Korisnicima/Kupcima predstavljaju maloprodajnu cijenu, cijene su izražene u kunama i u njih je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV). Istaknute maloprodajne cijene usluga i proizvoda vrijede u trenutku zaprimanja narudžbe, a Povidaj zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena. Maloprodajne cijene vrijede uz uvjet da su usluga ili proizvod plaćeni na jedan od načina propisanih ovim Općim uvjetima i isključivo za kupnju putem internetske trgovine.
 
Povidaj se obvezuje da će kod isticanja maloprodajne cijene usluge ili proizvoda izvijestiti Korisnika/Kupca je li u cijenu uračunat trošak dostave, a ako se dostava plaća, posebno će navesti cijenu dostave usluge ili proizvoda.
 
Plaćanje kupljenih usluga ili proizvoda vrši se u cijelosti unaprijed na jedan od načina propisan ovim Općim uvjetima, a nakon izvršenog plaćanja Povidaj dužan je Korisniku/Kupcu izdati račun koji mora sadržavati podatke propisane zakonom i poslati ga na e-mail Korisnika/Kupca.
 
U slučaju prodaje usluga ili proizvoda pod akcijskim uvjetima u ponudi se navodi razdoblje trajanja, vrsta usluga ili proizvoda koji su na akciji.
 
Dostava naručenih i plaćenih proizvoda odvija se putem vlastite dostavne službe ili putem druge pravne ili fizičke osobe koja se bavi djelatnošću dostave pošiljaka, a dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.
 
Ako u trenutku dostave na adresi koju je Korisnik/Kupac naznačio nije prisutan Korisnik/Kupac kupljeni proizvod ili uslugu može preuzeti i druga punoljetna osoba koju Korisnik/Kupac na to ovlasti, a ta osoba u dokumentu kojim se vrši dostava usluge ili proizvoda dužna je dati svoje osobne podatke, odnos prema Korisniku/Kupcu, navesti datum zaprimanja te vlastoručnim potpisom potvrditi primitak.
 
Povidaj obvezuje se da će, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, osobne podatke koje mu radi sklapanja ugovora o korištenja usluga ili kupoprodaje proizvoda dostavi Korisnik/Kupac uz njegovu suglasnost, pohraniti u vlastitu bazu podataka, smije ih koristiti u svrhu obrade narudžbe, slanja promotivnih materijala, unapređenja odnosa s Korisnicima/Kupcima, te radi provjere i autorizacije u slučaju plaćanja kreditnom karticom prilikom kupnje. Autorizacija i naplata putem kreditnih kartica vrši se uz uvjete banke s kojom je Povidaj sklopio ugovor o suradnji. Svi djelatnici tvrtke Povidaj koji raspolažu s podacima o Korisnicima/Kupcima dužni su ih čuvati kao poslovnu tajnu poštivajući načelo zašite privatnosti, a osobno su odgovorni za zlouporabu tih podataka.
 
Korisnik/Kupac je ovlašten u svako doba zatražiti izmjenu, dopunu ili brisanje osobnih podataka kao i uskratiti suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu informiranja na e-mail: kontakt@ekvarner.info.
 
Povidaj može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obradu podataka o Korisnicima/Kupcima. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o Korisnicima/Kupcima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.
 
U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića istovremeno predstavljaju osobne podatke Korisnika/Kupaca na njih se također primjenjuju i pravila predviđena za zaštitu osobnih podataka Korisnika/Kupaca.
 
Zbog prirode globalne mreže www.eKvarner.info tvrtka Povidaj jamči zaštitu osobnih podataka u skladu s gore navedenim pravilima isključio za mrežne stranice i društvene mreže kojima sama upravlja.
 
Sva komunikacija koja se odnosi na proces kupoprodaje usluga i proizvoda tvrtke Povidaj kao prodavatelja i Korisnika/Kupaca obavlja se putem e-pošte ili telefonskog broja koji Korisnik/Kupac unosi u bazu podataka prilikom registracije.
 
Obavijest o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Povidaj šalje Korisnicima/Kupcima moraju biti jasne i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke.   
 
9. Opći uvjeti kupoprodaje proizvoda i usluga drugih pravnih ili fizičkih osoba uz posredovanje tvrtke Povidaj
 
U vidu usluge oglašavanja/posredovanja kod kupoprodaje njihovih proizvoda Povidaj omogućava fizičkim i pravnim osobama kao registriranim korisnicima i prodavateljima da svoje proizvode putem modula naziva "WebShop" nude na prodaju zainteresiranim kupcima kroz korištenje Poduzetničkog portala.
 
Ugovorom o oglašavanju/posredovanju Povidaj kao oglašivač/posrednik i fizička ili pravna osoba kao korisnik i prodavatelj uređuju sljedeća pitanja:

 • vrstu usluge koja je predmet ugovora,
 • vrijeme trajanja ugovora,
 • visinu i rok plaćanja naknade za korištenje usluge,
 • prava i obveze prema kupcima proizvoda,
 • uvjete za otkaz i raskid ugovora i dr.

U slučaju kupoprodaje proizvoda i usluga druge pravne ili fizičke osobe, do koje je došlo putem Poduzetničkog portala, odnos kupoprodaje odvija se isključivo između Kupca i te fizičke ili pravne osobe kao prodavatelja, a na kupoprodaju se u cijelosti primjenjuju Opća pravila prodavatelja.
 
Svaki registrirani korisnik kao prodavatelj putem Poduzetničkog portala može prodavati proizvode prikazane na svojim korisničkim stranicama, a kupac uz posredovanje Povidaj ima pravo kupovati sve proizvode koji su u trenutku kupnje oglašeni na internetskim stranicama korisnika.
 
Korisnik isticanjem pojedinih proizvoda i usluga daje mogućnost potencijalnim kupcima da ih kupe, a odabirom proizvoda ili usluga i njihovim naručivanjem putem usluge WebShop započinje postupak kupoprodaje, odnosno sklapanja ugovora o kupoprodaji usluga ili proizvoda na daljinu u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača.
 
10. Način rješavanja sporova

Sporove koji bi mogli nastati realizacijom Ugovora o pružanju usluga oglašavanja čiji su sastavni dio i ovi Opći uvjeti tvrtka Povidaj i Korisnik/Kupac rješavat će prvenstveno sporazumno i mirnim putem. Ako nije zadovoljan radom tvrtke Povidaj, Korisnik/Kupac može podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili podnijeti prijedlog za mirenje ovlaštenim Centrima za mirenje. Ako spor ne uspiju riješiti na jedan od opisanih načina, Povidaj i Korisnik/Kupac za rješavanje sporova ugovaraju nadležnost Trgovačkog suda u Pazinu.
 
Ovi Opći uvjeti u skladu su s odredbama Zakona o zaštiti potrošača i drugim važećim propisima Republike Hrvatske. Korisnik/Kupac svoje pismene prigovore na pruženu uslugu i prodane proizvode može uputiti tvrtki Povidaj putem pošte, telefaksa ili elektronskom poštom.
 
Povidaj je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor zaprimio, a Korisnika/Kupca izvijestiti u kojem roku može očekivati obrazloženi pismeni odgovor, s time što je krajnji rok za upućivanje odgovora Korisniku/Kupcu 15 dana, računajući od dana primitka prigovora.
 
11. Prijelazne i završne odredbe

Povidaj ima pravo izvršiti izmjene i dopune Općih uvjeta. U slučaju izmjena i dopuna Općih uvjeta će Povidaj Korisnike obavijestiti objavom izmjena i dopuna na svojoj internetskoj stranici istoga dana kada je donesena odluka o izmjenama i dopunama.
 
Smatra se da su Korisnici/Kupci, koji u trenutku donošenja i objave Općih uvjeta imaju s tvrtkom Povidaj zaključen Ugovor o pružanju usluga oglašavanja, upoznati s Općim uvjetima i da u cijelosti prihvaćaju njihovu primjenu, ako u roku od 15 dana, računajući od dana objave Općih uvjeta na internetskoj stranici tvrtke Povidaj, ne dostave izjavu da raskidaju ugovor.
 
Svi sadržaji koji se nalaze na Poduzetničkom portalu zaštićeni su autorskim pravom tvrtke Povidaj d.o.o., Šandaljska 12e, Pula. All rights reserved.
 
Odluku o usvajanju ovih Općih uvjeta donio je član uprave Povidaj d.o.o., a odluka je objavljena na internetskoj stranici Povidaj dana 30.01.2020. godine, od kada se primjenjuje i stupa na snagu.

Komentiraj


Ova internet stranica koristi kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Saznaj više